เนื่อที่

  เทศบาลตำบลบ้านกอกมีพื้นรวมทั้งหมด  19  ตารางกิโลเมตร 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก

          (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดเล็ก  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2552)

                   ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  ตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

                   -  โทรศัพท์  045 – 845101

                    -  โทรสาร  045 – 845101