สาธารณสุข

2 สาธารณสุข

                    (1)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข

                             -  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1   แห่ง    

                             -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จำนวน    -     แห่ง

                             -  คลินิกเอกชน จำนวน  3  แห่ง 

                   (2)  ข้อมูลสถานะสุขภาพ

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนและอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มประชากร ปี 2556 -2559

ที่มา : สูติบัตร-มรณะบัตร,กันยายน 2559

วิเคราะห์

          จากข้อมูลตามตารางจะเห็นได้ว่าอัตราเพิ่มตามธรรมชาติปี  2559  มีแนวโน้มลดลงถึง         ปี 2556  แต่  ปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  เมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา  คือ จากปี 2556 , 2557 ,2558 และปี 2559 เป็น 0.26,0.20,0.2 และ 0.38 ตามลำดับ  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการวางแผนครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

แผนภูมิที่ 1.1  แผนภูมิแสดงจำนวนและอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มประชากร                ปี 2556-2559

ที่มา : สูติบัตร-มรณะบัตร,กันยายน  2559

ตารางที่  1.2  แสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับ ปี 2559

ลำดับ

สาเหตุการตาย

ปี  2559

จำนวน

ร้อยละ

1

หัวใจล้มเหลว / ชราภาพ

3

18.43

2

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

3

18.43

3

มะเร็ง

1

10.24

4

ไตวาย

1

10.24

5

อื่น ๆ

0

0

ที่มา :  สูติบัตร-มรณะบัตร , กันยายน 2559

       

วิเคราะห์

          จากตารางจะเห็นว่าสาเหตุการตาย  5 อันดับป่วยตายด้วยโรค หัวใจล้มเหลว / ชราภาพและเบาหวาน เท่ากัน  โรคมะเร็งและไตวาย  เท่ากัน

 

แผนภูมิที่ 1.2  แผนภูมิแสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับ ปี 2559

 

ที่มา :  สูติบัตร-มรณะบัตร , กันยายน 2559

 

ตารางที่ 1.3  แสดงการจัด 10  อันดับผู้ป่วยนอก

ลำดับ

ชื่อโรค

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1

โรคระบบหายใจ                                        

1856

47.18

2241

56.96

1569

39.88

2

โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก

2376

60.40

2068

52.57

1496

38.03

3

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

1224

31.11

1465

37.24

785

19.95

4

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

332

8.44

157

3.99

309

7.85

5

โรคติดเชื้อและปรสิต

2566

65.23

1231

31.29

170

4.32

6

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

278

7.07

230

5.85

125

3.18

7

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้สมอง

51

1.30

138

3.51

59

1.50

8

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

24

0.61

55

1.40

37

0.94

9

โรคระบบเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม

583

14.82

466

11.85

25

0.64

10

เนื้องอก(รวมมะเร็ง)

438

11.13

98

2.49

6

0.15

                  ที่มา: รายงาน ( 504 )

 

        วิเคราะห์

          จากตารางแสดงให้เห็นว่าจากปี 2557 – 2559 โรคที่ผู้ป่วยเป็นอันดับ 1 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจรองลงมาคือ  โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก  โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม     โรคตารวมส่วนประกอบของตา โรคติดเชื้อและปรสิต  ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม   โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง    โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ โรคระบบเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ      เมตะบอลิซม   เนื้องอก (รวมมะเร็ง )    และสาเหตุภายนอกอื่นๆ  พบว่าในปี 2559 มีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคเหล่านี้มีจำนวนลดลง

ตารางที่ 1.4   แสดงการจัดอันดับโรคทางระบาดวิทยา

ลำดับ

 

โรคติดต่อ

 

ปี2557

ปี 2558

ปี 2559

จำนวน

อัตรา/แสน

จำนวน

อัตรา/แสน

จำนวน

อัตรา/แสน

1

โรคอุจจาระร่วง

38

965.94

15

381.29

9

228.77

2

โรคตาแดง

2

50.84

12

305.03

7

177.94

3

โรคบิด

21

533.81

5

127.10

4

101.68

ลำดับ

 

โรคติดต่อ

 

ปี2557

ปี 2558

ปี 2559

จำนวน

อัตรา/แสน

จำนวน

อัตรา/แสน

จำนวน

อัตรา/แสน

4

ไข้เลือดออก

5

127.10

15

381.29

0

0

5

อาหารเป็นพิษ

10

254.19

3

76.26

0

0

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา ,  ปี 2557 ,2558 ปี 2559

 

ตารางที่  1.5  แสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

  ที่มา : ทะเบียนโรคไม่ติดต่อ

 

วิเคราะห์

          จากตารางแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานยังเป็นโรคที่ต้องให้การดูแลและให้ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองโรคเพื่อหาความเสี่ยงและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

 

แผนภูมิที่ 1.3  แผนภูมิแสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

 

        ที่มา : ทะเบียนโรคไม่ติดต่อ

 

ปัญหาและความเสี่ยงที่สำคัญ

ปัญหา

ขนาด

ความรุนแรง

ความยากง่าย

ความตะหนักของชุมชัน

รวม

ลำดับ

1.โรคไข้เลือดออก

3

4

3

4

14

2

2.ผู้พิการขาดการดูแล

2

3

3

3

11

5

3.สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

2

2

3

3

10

6

4.คุณภาพน้ำประปา

4

4

2

3

13

3

5.สิ่งแวดล้อมขยะ

 (กลิ่น  ฝุ่น  ระคายเคืองผิวหนัง)

4

4

2

2

12

4

6.โรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง)

4

4

4

5

17

1

 

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ค้นหาในชุมชน

  1. 1. โรคเรื้อรัง (เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง)
  2. 2. โรคไข้เลือดออก
  3. คุณภาพน้ำปะปา
  4. 4. สิ่งแวดล้อมขยะ (กลิ่น ฝุ่น  ระคายเคืองผิวหนัง)
  5. 5. ผู้พิการขาดการดูแล
  6. 6. สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

งานสาธารณสุขในพื้นที่

1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ครั้งแรก ก่อน 12  สัปดาห์

2.การตรวจมะเร็งปากมดลูก 

3.ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

4.โภชนาการ 0 – 72 เดือน

5.งานศพปลอดเหล้า

6.การแพทย์แผนไทย

 

4.3 อาชญากรรม

                    เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือติดตั้งกระจกโค้งทางร่วมทางแยก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง            แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้     

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขื่องในได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  อีกทั้งได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

          4.5 การสังคมสังเคราะห์

                    เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

  1. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  2. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
  3. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง