ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านนาแก้ว

นายสุดใจ  ทองบ่อ

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านนาแก้ว

นายสุวิช  มะณี

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านนาแก้ว

นายประครอง  พลพวก

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านกอก

นายวิฑูรย์  ทองอุ่น

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านกอก

นายสมหมาย  บุญโกศล

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านกอก

นายปรีชา  ทองศรี

กำนัน