คณะผู้บริหาร

     
  นายเฉลิมจิตร   พลพวก  
  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก  
     
  นายสมควร     พลพวก    นายสุริยา   ทองศรี
  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก    รองนายกเทศมนตีตำบลบ้านกอก
     
 นายคำชวน     จันทร์หอม   นายบุญหลาย   บุญโกศล
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี