กองคลัง

     
   นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
     
  นางอุไร  ชูจิต  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง   
     
  นางสาวศิรินธร  เยาวภาค  
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
     
  นางสาววิรัลพัชร  แซ่โล   
  เจ้าพนักงานพัสดุ      
     
  นางสาวยุพิน  อินทรีย์   
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
     
  นางสาวพัชรินทร์  สายธนู    
      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี          
     
  นางสาวภัทราวรรณ  โนนใหญ่   
      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ         
     
  นางสาวยุพดี  ภูพวง   
       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้