สำนักปลัด

     
   นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
     
  นายจักรกฤษณ์  แก้วธรรมมา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
  นายสุวัฒน์  เกษมสุข    นางสาวนงค์นุช  พลพวก
 นักพัฒนาชุมชน    นักทรัพยากรบุคคล
     
นางสาวปวีณา  พาชอบ   นางไพฑูรย์  บุญถูก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าพนักงานธุรการ
     
สิบเอกร่มเย็น  บุตรศรีวงษ์   นายไมตรี  ธงศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เจ้าพนักงานประปา
     
นางมณี  วรรณสุข    นางสาวปิยะนันท์  พันธุ์ดี 
นักการภารโรง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
  นายทวี  ปลุกใจ      
คนงานทั่วไป           
     
นายพีรพัฒน์  นามแสง     
 พนักงานขับรถยนต์