กองการศึกษา

     
   นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
     
  นางอุไร  ชูจิต  
  ผู้อำนวยการกองศึกษา  
     
   นางสาวสุวรรณี  ครองยุทธ  
        นักวิชาการศึกษา  
     
นางสาวอินธิรา  สิงห์ธรรม    นางเบ็ญจพร  จิบทอง
  ครูผู้ดูแลเด็ก       ครูผู้ดูแลเด็ก
     
   นางนุชจิรา  คำควร  
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
     
 นางสาววาสนา  พิมพ์วัน     นางดวงดาว  วันดีรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก           ผู้ดูแลเด็ก