Display # 
Title Author Hits
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้) Written by Super User 32
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ Written by Super User 50
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ Written by Super User 54
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ Written by Super User 252
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 272
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Written by Super User 255
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก Written by Super User 448
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ Written by Super User 342
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ Written by Super User 327
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ Written by Super User 350