เปิดให้เช่าห้องตลาดเทศบาลและห้องน้ำตลาดเทศบาลตำบลบ้านกอก

เปิดให้เช่าห้องตลาดเทศบาลและห้องน้ำตลาดเทศบาลตำบลบ้านกอกโดยวิธีประมูล