โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ม.2

 

ขอบเขตโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ลและขยายผิวจราจร ม.2

 

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ลและขยายผิวจราจร ม.2