ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

 

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2

 เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4

เอกสารหมายเลข 5