รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ในสายงานประเภททั่วไป  เป็นประเภทวิชาการ