การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี

ผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ