ลักษณะภูมิประเทศ

                      ลักษณะภูมิเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลบ้านกอก เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การทำการเกษตร มี 3 ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900 มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ  15 องศา  

ลักษณะของดิน

                    ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  90% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    แหล่งน้ำธรรมชาติ

                             - ลำน้ำ/ลำห้วย       4  แห่ง (ห้วยน้ำก่ำ , ห้วยเรือ , ห้วยปลาตอง , ห้วยพาก)

                             - บึง หนอง และอื่นๆ   2   แห่ง (หนองหัวลิง , หนองสะพัง)

                             - ลำรางสาธารณะประโยชน์  3  แห่งแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                             - ประปาหมู่บ้าน                     1  แห่ง

                             - คลองชลประทาน                1  แหง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ