คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปี 2562

1.  โครงสร้าง คลิก
2.  ข้อมูลผู้บริหาร  คลิก
3.  อำนาจหน้าที่ คลิก
4.  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิก 
5.  ข้อมูลการติดต่อ คลิก

6.  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิรของเจ้าพนักงานของรัฐ
  ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช คลิก
 • กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ คลิก
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คลิก
 • เทศบัญญัติ งบประะมาณรายจ่ายทั่วไป คลิก
 • เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิก
 • เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ คลิก
 • แนวทางการปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คลิก
7.  ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก
8.  Q&A คลิก

9.  Social Network

10. แผนดำเนินงานประจำปี คลิก
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิก
13. คู้มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน คลิก
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิก
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิก
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิก
17. E-Service คลิก
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายยงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก

21. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

 • แผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง คลิก
 • แผนจัดหาพัสดุ คลิก
22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ คลิก
23. สรรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิก
24. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิก

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 • นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้างตามมาตรการป้องกัน
  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คลิก
 • ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคิรัปชั่น คลิก

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี คลิก
 • แผนพัฒนาบุคลากร คลิก
27. หลักเกณฑ์การบริหาร คลิก
28. รายยงานผลการบริการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิก
29. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิก
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิก
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิก
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิก

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต คลิก
 • ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต คลิก

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) คลิก
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) คลิก
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิก
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุตริต คลิก
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิก
39. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิก
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิก
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง คลิก
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิก
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิก
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิก
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิก