โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562