ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก  เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น