ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงฉบับที่ 4)

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงฉบับที่ 4)