โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 (covid-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 (covid-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกอก พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง ภายใต้การนำของ นายเฉลิมจิตร  พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก นายอัษฎายุทธ กุแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก คณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.บ้านกอก  ผู้นำชุมชน  อสม. ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป