ร่างธรรมนูญอยู่ดีมีสุข ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลบ้านกอกดำเนินการจัดทำประชาคมร่างธรรมนูญตำบลบ้านกอก(อยู่ดีมีสุข)ภายใต้การนำการขับเคลื่อนในตำบลบ้านกอก โดยนายปรีชา   ทองศรีกำนันตำบลบ้านกอก และ นายเฉลิมจิตร  พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก นายอัษฎายุทธ กุแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.บ้านกอก  ผ.อ.โรงเรียน ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อสม. ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขต่อร่างธรรมนูญตำบล ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก ๑๕ ข้อ ที่ประชุมมีมติปรับแก้ไขและรับร่างธรรมนูญตำบล