เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต