ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ประจำปี 2563