การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมููลพื้นฐาน
  โครงสร้าง
    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    โครงสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลผู้บริหาร
    คณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
    ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติเทศบาล และระเบียบวาระการประชุม
    ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  ข้อมูลการติดต่อ
    ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องกาาจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
    ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
    แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
    ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
    ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561
    พระราชบัญญัติ โรงงาน
    พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญคิผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
    พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
การประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
    Web Board
  Social Network
    เว็ปไชต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
การบริหารงานการดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนการดำเนินงานประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
    รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
    คู่มือ 5 ส.
    คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
    เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายทั่งไป ประจำปี 2563
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
    เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านกอก พ.ศ.2563
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ผังแสดงขั้นตอนการปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
    แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
    การขอนุญาตขุดดินและถมดิน
    การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  E-Service
    Web Board
    เว็ปไซต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2563 
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1)
    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
    แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ประกาศ จัดชื้อ-จัดจ้าง
  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง
  รานงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
    แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2563
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561-2563
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
    ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้อเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    เว็ปไชต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
    Web Board
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    เว็ปไชต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
    Web Board
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    คำสั่งที่ 194/2562
    คำสั่งที่ 195/2562
    คำสั่งที่ 199/2562
    คำสั่งที่ 19/2563
    คำสั่งที่ 26/2563
    คำสั่งที่ 44/2563
    คำสั่งที่ 47/2563
    คำสั่งที่ 49/2563
    การประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญตำบล(อยู่ดีมีสุข)
    โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติอต่อเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (covid-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    แจ้งเวียนประกาศเจตจำนวสุจริตในการริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกอก
    รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2563
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกอก 4ปี (พ.ศ.2561-2564)
    ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม(ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้างเทศบาล
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน
    ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
    ประชาคมตำบลร่างธรรมนูญตำบล อยู่ดีมีสุข
    กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในหน่วยงานทุกวันพระ
    ตัวแทนชุมชนร่วมตรวจรับงานจ้าง
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการรทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านกอก
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ