ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องกาาจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
    ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
    แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
    ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
    ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561
    พระราชบัญญัติ โรงงาน
    พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญคิผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
    พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ