รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี  2562