การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

NACC ITA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมููลพื้นฐาน
  01โครงสร้าง
    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    โครงสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    หัวหน้าส่วนราชการ
  02ข้อมูลผู้บริหาร
    คณะผู้บริหาร
    หัวหน้าส่วนราชการ
  03อำนาจหน้าที่
    ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติเทศบาล และระเบียบวาระการประชุม
  04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  05ข้อมูลการติดต่อ
    ข้อมูลการติดต่อ
  06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559
    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
    ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
    แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
    ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
    ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561
    พระราชบัญญัติ โรงงาน
    พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญคิผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
    พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
การประชาสัมพันธ์
  07ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์งานเทศบาล
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  08Q&A
    Web Board
  09Social Network
    เว็ปไชต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2การบริหารงาน
การดำเนินงาน
  010แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนการดำเนินงานประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564
  011แผนดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563
  013คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
    แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ ทต.บ้านกอก
    คู่มือ 5 ส.
    คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
    คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 2564
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
    เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
การให้บริการ
  014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ผังแสดงขั้นตอนการปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
    แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
    การขอนุญาตขุดดินและถมดิน
    การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
  015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  017E-Service
    Web Board
    เว็ปไซต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2564
  019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1 และ 2)
  020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  021แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
  022ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ประกาศ จัดชื้อ-จัดจ้าง
    ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  023สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง
  024รานงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ ทต.บ้านกอก
  027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  029แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้อเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    เว็ปไชต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
    Web Board
  031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    เว็ปไชต์เทศบาลตำบลบ้านกอก
    facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
    Web Board
  033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง ตาม คำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
    เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง ตาม คำสั่งที่ 4/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
    เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง ตาม คำสั่งที่ 5/2564  ลงวันที่ 13  มกราคม  2564
    เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง ตาม คำสั่งที่ 9/2564  ลงวันที่ 18  มกราคม  2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
  035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    แจ้งเวียนประกาศเจตจำนวสุจริตในการริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกอก
    แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
    แตั้งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ 2564
  037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม(ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้างเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
แผนป้องกันการทุจริต
  039แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
  040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประปี                  รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน
  041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปี  2563
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการรทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง
  043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    ประกาศมาตรการป้องกันและการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านกอก