คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล