เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564