สภาเทศบาล

     
  นายยุทธการ     ทองบ่อ      
  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก  
     
 

นายสุรศักดิ์   พลพวก

 
 

รองประธานสภา

เทศบาลตำบลบ้านกอก

 
 สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1    สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
     
 นายสนอง    บุญแท้ นายอัษฎายุทธ กุแก้ว  นางแจ้งจิตร     เกษมราช
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก เลขานุการเทศบาลตำบลบ้านกอก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
     
นายวิจิตร    กาหลง   นายอุทิศ     วรรณสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
     
นายวันชัย    มางาม    นายอุดม    พูพวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
     
นายประมุข    จันทร์หอม   นายประหยัด    สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
     
  นายสมชาย    ทวีสุข   นางสมหมาย   วรรณสุข  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก