ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ม.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร

จากสายทางบ้านนาหนู ชัยสนิท - สาย่ทางบ้านนาสาวนิตยา  วรรณสุข หมู่ที่ 4