โครงสร้างสภาเทศบาล

นายจิตติวัฒน์ ศิริพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
เบอร์โทรติดต่อ 085-7742635
     
 สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1    สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
 
นายธวัชชัย  บุญนิล   นายจิตติวัฒน์ ศิริพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
เบอร์โทรติดต่อ 064-5626555   เบอร์โทรติดต่อ 085-7742635

 
นายเอกวัฒน์  ศิริพัฒน์   นายศุภกร  หัตถาภรณ์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
เบอร์โทรติดต่อ 081-2667912   เบอร์โทรติดต่อ 062-5978966
 
นายสมใจ  พิมพ์ศรี   นางสมหมาย  วรรณสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
เบอร์โทรติดต่อ 081-9770107   เบอร์โทรติดต่อ 089-4243115
 
นายวิชัย  ทองบ่อ   นายสุริยา  ทองศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
เบอร์โทรติดต่อ 087-2439082   เบอร์โทรติดต่อ 089-2753661
   
นายสมชาย  โกศล   นายประหยัด  สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
เบอร์โทรติดต่อ 087-2560117   เบอร์โทรติดต่อ 087-8783706
 

นายวิจิตร  กาหลง   นายพรเทพ  ทองอุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก
เบอร์โทรติดต่อ 081-8788189   เบอร์โทรติดต่อ 087-9938660