หัวหน้าส่วนราชการ

      
  นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว  
  ปลัดเทศบาล   
  เบอร์โทรติดต่อ 099-1696500  
       
 นายจักรกฤษณ์  แก้วธรรมมา นางอุไร  ชูจิต   นายอนุชา  สายพันธุ์  นางอุไร  ชูจิต
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 ผู้อำนวยการกองคลัง

   
 เบอร์โทรติดต่อ 097-2764122

เบอร์โทรติดต่อ 090-6030555

 เบอร์โทรติดต่อ 091-8318255  เบอร์โทรติดต่อ 090-6030555