หัวหน้าส่วนราชการ

      
  นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว  
  ปลัดเทศบาล  
       
 นายจักรกฤษณ์  แก้วธรรมมา นางอุไร  ชูจิต   นายอนุชา  สายพันธุ์  นางอุไร  ชูจิต
 หัวหน้าสำนักปลัด 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

ผู้อำนวยการกองคลัง