คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน