คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น