หัวหน้าส่วนราชการ

 

      
  นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว  
  ปลัดเทศบาล   
  เบอร์โทรติดต่อ 087-9077500  
 suwat

  kk

   
 นายสุวัฒน์ เกษมสุข นางวิไลพร พิลาวุฒิ   นายอนุชา  สายพันธุ์  นางอุไร  ชูจิต
รรก.หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 เบอร์โทรติดต่อ

087-6172386

เบอร์โทรติดต่อ

085-3004449

 เบอร์โทรติดต่อ

091-8318255

 เบอร์โทรติดต่อ

090-6030555