โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

……………………………………………………………….

1. หลักการและเหตุผล

        ที่ตั้งของตำบลบ้านกอก มีเส้นทางหลวงแผ่นดิน ตัดกล่างผ่านระหว่างตำบลบ้านกอก ความจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ส้นทางสัญจรไปมาข้ามไปติดต่อสื่อสารในครอบครัว เครือญาติหรือกิจธุระอื่นต้องใช้การข้ามถนน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับประชาชนชาวตำบลบ้านกอก ทำให้สูญเสียต่อชีวิต ตลอดจน ทรัพย์สิน เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลบ้านกอก เคยเสนอแผนการแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนะให้มีการตัดช่องทางจราจร ตัดเกาะกลางถนน ออกไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง ด้วยเหตุที่ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณสูงมาก

        ดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลบ้านกอก จำมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น

 

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนตระหนังถึงอันตรายในการใช้เส้นทางคมนาคม
 2. เพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ระมัดระวังอันตราย กับผู้ใช้รถใช้ถนน
 3. เพื่อส่งเสริมรักษาตระหนักปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 

3. เป้าหมาย

      กลุ่มผู้นำ,อาสาประชาชน,อาสาสมัครภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอเขื่องใน รวม 100 คน

4. วิธีดำเนินการ

 1. จัดทำโครงการ
 2. ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
 3. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
 4. รายงานและประเมินผล

5. งบประมาณ โดยเทศบาลตำบลบ้านกอก

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ ขนาด 240X480 ซม. จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 2,894 บาท /ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม. จำนวน 12 ป้าย พร้อมยิงโครงไม้  เป็นเงิน7,200บาท
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่ากระบองไฟกระพริบพร้อมถ่าน ขนาด 54x4 cm จำนวน 26 อัน X 381บาท เป็นเงิน 9,906 บาท

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

 6. ระยะเวลาดำเนินการ

      1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564

 7. การประเมินผล

       โดยการสำรวจความพึงพอใจ

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. กลุ่มผู้นำ,อาสาสมัครประชาชน มีบทบาทในความรับผิดชอบต่อตัวเอง ร้อยละ 90 %
 2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัย อย่างน้อย ร้อยละ 90 %
 3. ลดความสูญเสียต่อร่างกาย ทรัพย์สิน ร้อยละ 100 %

 

 

 รูปภาพการดำเนินโครงการ