มอบถุงยังชีพที่ได้รับจัดสรรจากสมาคมคนตาบอดไทย ให้กับผู้พิการทางการมองเห็น

 

 นายกเทศมนตรี /คณะผู้บริหาร/ประธานสภา/สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านกอก

มอบถุงยังชีพที่ได้รับจัดสรรจากสมาคมคนตาบอดไทย  ให้กับผู้พิการทางการมองเห็น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564