เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น
     
   นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
     
  นายจักรกฤษณ์  แก้วธรรมมา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
  นายสุวัฒน์  เกษมสุข    นางสาวนงค์นุช  พลพวก
 นักพัฒนาชุมชน    นักทรัพยากรบุคคล
   
นางสาวปวีณา  พาชอบ   สิบเอกร่มเย็น  บุตรศรีวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
นางสาววราพร บรรลือหาญ   นายไมตรี  ธงศรี
นักวิชาการสาธารณสุข   เจ้าพนักงานประปา
     
  นางภาริษา  พลอำนวย   
   เจ้าพนักงานธุรการ  
     
 นางสาวปิยะนันท์  พันธุ์ดี        นายพีรพัฒน์ นามแสง  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      พนักงานขับรถ       
     
นายทวี  ปลุกใจ   นายศักดาชัย ทองประสาร
คนงานทั่วไป      คนงานทั่วไป