สำนักปลัด

     
   นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
     ส.อ.วุฒิชัย1 001683  
  สิบเอก วุฒิชัย  ประทุมวัน  
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
  
          
  นายสุวัฒน์  เกษมสุข    นางสาวนงค์นุช  พลพวก
 นักพัฒนาชุมชน    นักทรัพยากรบุคคล
   
นางสาวปวีณา  พาชอบ   สิบเอกร่มเย็น  บุตรศรีวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
นางสาววราพร บรรลือหาญ   นายไมตรี  ธงศรี
นักวิชาการสาธารณสุข   เจ้าพนักงานประปา
     พรพิมล 001542 
 นางภาริษา  พลอำนวย    นางสาวพรพิมล วัณโท
เจ้าพนักงานธุรการ     เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
 นางสาวปิยะนันท์  พันธุ์ดี        นายพีรพัฒน์ นามแสง  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      พนักงานขับรถยนต์       
           
นายทวี  ปลุกใจ   นายศักดาชัย ทองประสาร
คนงาน    พนักงานดับเพลิง