นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
                       kk  
  นางวิไลพร   พิลาวุฒิ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
     
  นางสาวศิรินธร  เยาวภาค  
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
     
  นางสาวยุพิน  อินทรีย์   
  นักวิชาการเงินและบัญชี      
     
  นางวิรัลพัชร  แสนวงษ์  
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
   
  นางสาวภัทราวรรณ  โนนใหญ่   
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         
   
  นางสาวยุพดี  ภูพวง   
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้          
   
  นางสาวเฟืองฟ้า  บุญถูก   
       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี