เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น
     
   นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
     
   นายอนุชา  สายพันธุ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  นายคณาวุธ  พิมโคตร  
  นายช่างโยธา   
     
  นายกิตติพงษ์  กาหลง   
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา