เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น
     
   นายอัษฎายุทธ    กุแก้ว      
   ปลัดเทศบาล  
     
  นางอุไร  ชูจิต  
  ผู้อำนวยการกองศึกษา  
     
   นางสาวสุวรรณี  ครองยุทธ  
        นักวิชาการศึกษา  
     
นางสาวอินธิรา  สิงห์ธรรม   นางเบ็ญจพร  จิบทอง นางสาววาสนา  พิมพ์วัน
  ครูผู้ดูแลเด็ก     ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  
     
  นางดวงดาว วันดีรัตน์    
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา