รายงานประชุมสภา

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2565

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2565

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2565

 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2565

 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2565

 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564