ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลตำบลบ้านกอก  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร