ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี

 

รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)

รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65)(เม.ย.65-ก.ย.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานบริหารงานทั่วไป และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65) 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณูปโภค และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65) 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65) 

รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานบริหารงานทั่วไป และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณูปโภค และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)