เมืองน่าอยู่
ผู้คนมีสุข
ลูกหลานปลอดภัย
รายได้เพิ่มขึ้น

เทศบาลตำบลบ้านกอก เป็นเทศบาลตำบล 1 ใน 19 เทศบาลตำบลของอำเภอเขื่องใน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2552  เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากอำเภอเขื่องใน  15  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  56  กิโลเมตร   มีพื้นรวมทั้งหมด  19  ตารางกิโลเมตร 

  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก

      ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  ตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

               -  โทรศัพท์  045–845101  โทรสาร  045–845101

 

E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.