ITA 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมููลพื้นฐาน
  01โครงสร้าง
  โครงสร้างส่วนราชการเทศบาล(ฝ่ายประจำ)
  โครงสร้างส่วนราชการฝ่ายสภาและบริหาร(ฝ่ายการเมือง)
  02ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร
    สภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
  03อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่เทศบาล
  04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  05 ข้อมูลการติดต่อ
    ติดต่อ/แผนที่
  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่่ยวข้อง
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
  แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติ โรงงาน
  พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
    พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญคิผู้สูงอายุ
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
    พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  08 Q&A
    กระดาน ถาม-ตอบ
  09 Social Network
  facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2การบริหารงาน
การบริหารงาน
  010 แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564
  013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
    แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ ทต.บ้านกอก
  คู่มือ 5 ส.
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
    คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 2564
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
    เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    คู่มือการปฏิบัติงานธรุการ
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ผังแสดงขั้นตอนการปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
  แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
  การขอนุญาตขุดดินและถมดิน
  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
  015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานบริหารงานทั่วไป และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณูปโภค และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  017 E-Service
 

แบบคำร้องเเจ้งซ่อมโคมไฟเสีย/ไฟฟ้าสาธารณะ ดับ ขัดข้อง

   

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนขอประปา

   

แบบฟอร์มคำร้องการขอถังขยะ

    แบบฟอร์มคำร้องการขอใช้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
    แบบฟอร์มคำร้องการขอซ่อมถนน่อมถนน
    แบบฟอร์มคำร้องการขอซ่อมท่อระบาย
    แบบฟอร์มคำร้องการขอซ่อมฝาตะแกรง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารงานเงินงบประมาณ
  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565
  019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ราย 6 เดือน ต.ค.64-มี.ค.65)
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
  021 แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   

ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ในปี พ.ศ.2565

  022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ประกาศ จัดชื้อ-จัดจ้าง
    ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  023 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง
   

 รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

     รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
    รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
    รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
     รายงานสรุปผลการพิจราณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
  024 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก  เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอกเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป  เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกอก 
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรคหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
  028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
  029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกอก

  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชาคมผู้ประกอบการค้าของเก่าตำบลบ้านกอก
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. ประชาคมหมู่บ้านชี้แจงการขุดลอกห้วยก่ำ
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกอก 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส
พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่น

   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกอกและร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก(หลังเดิม)

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกอก 
 1.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
  039 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประปี                  รอบ 6 เดือน
 
  041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการรทุจริต
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565