วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. กิจกรรมประชาคมเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกอก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  ซึงมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสมควร พลพวก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก ,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้นำชุมชน ,อสม. ทั้ง 6 หมู่บ้าน ,อปพร.,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก, โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์  และโรงเรียนบ้านกอก ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกอก