คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ ทต.บ้านกอก
    คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลบ้านกอก
    คู่มือ 5 ส.
    คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
    คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 2564
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
    เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด 
    คู่มือการปฏิบัติงานธรุการ