การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส
พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกอกและร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกอก(หลังเดิม)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกอก